Rokk Mount

The Rokk mount allows you to mount your satellite antenna onto a rail.